EIZO Europe GmbH

Adatvedelem

I. Az EIZO Europe GmbH Adatvédelmi szabályzata

Jelen Adatvédelmi szabályzat az EIZO Europe GmbH által a saját maga, valamint a fiók-, társult és leányvállalatai nevében üzemeltetett www.eizo.hu webhelyre vonatkozik. A szabályzat a weboldalak felhasználóival kapcsolatos adatok EIZO Europe GmbH és annak együttműködő partnerei általi kezelését szabályozza.

Webhelyünk használatához alapvetően nem szükséges a személyes adatok megadása. Azonban ha az érintett igénybe kívánja venni vállalatunk webhelyen keresztül elérhetővé tett szolgáltatásait, az adott esetben a személyes adatok feldolgozását is szükségessé teheti. Amennyiben szükségessé válik a személyes adatok feldolgozása, az adatkezelés azonban nem jogszabályi előíráson alapul, minden esetben kikérjük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok (például az adatalany nevének, címének, e-mail-címének vagy rövidített IP címének) feldolgozására az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az adott országban hatályos adatvédelmi szabályozás előírásai szerint kerül sor. 

Az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről és terjedelméről, valamint az adatkezelés céljairól az alábbi Adatvédelmi szabályzat útján tájékoztatjuk a közvéleményt. Az érintetteket a jelen Adatvédelmi szabályzat alapján megillető jogaikról szintén tájékoztatjuk.

Adatkezelőként számos olyan technikai és szervezeti jellegű intézkedést végrehajtottunk, amelyek a webhelyünkön keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb körű védelmét szolgálják. Mindazonáltal az interneten keresztüli adatátvitel nem mentes a biztonsági résektől. Következésképpen nem garantálható 100%-os szintű védelem. Az érintettek természetesen számos különböző lehetőség közül választhatnak, így például telefonon keresztül is megadhatják a személyes adataikat.

1. GDPR szerinti fogalommagyarázat

Jelen Adatvédelmi szabályzat az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 4. cikke által tartalmazott fogalommagyarázatán alapul. Az Adatvédelmi szabályzatot úgy állítottuk össze, hogy az mindenki számára egyértelműen értelmezhetővé váljon. A GDPR a következő hivatkozáson keresztül érhető el:

eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/

Az Adatvédelmi szabályzat célja, hogy egyszerű és érthető módon tájékoztassa a felhasználókat a személyes adataik webhelyünkön és alkalmazásainkon keresztüli feldolgozásáról. Ennek érdekében elsőként az alkalmazott fogalmak meghatározásait ismertetjük. Jelen Adatvédelmi szabályzatban többek között a következő fogalommeghatározások használatosak:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „érintett”: minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő feldolgozza;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

2. Az adatkezelő neve és elérhetőségi adatai 

Jelen Adatvédelmi szabályzat a következő adatkezelő általi adatkezelésre vonatkozik:

EIZO Europe GmbH; megbízott képviselők: Minoru Kontani és Yoshitaka Jitsumori ügyvezető igazgatók; e-mail-cím: info@eizo.de; telefon: +49 (0)2161 – 8210 0, fax: +49 (0)2161 – 8210 150

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatai:

Bechtle GmbH IT-Systemhaus, EIZO adatvédelmi tisztviselő: Philipp M. Moehrle, Parkstraße 2-8., 47829 Krefeld, Németország, tel.: 49 (0)2151 – 455836, e-mail: eeg-data-protection(at)eizo.com, internet: www.bechtle.com

4. A személyes adatok törlése és zárolása

Az érintett személyes adatait kizárólag az adattárolás céljának eléréséhez szükséges ideig, illetve az adatkezelőre vonatkozó hatályos jogszabályban meghatározott ideig kezeljük és tároljuk.

Ha az adattárolás célja már nem áll fenn, vagy ha a jogszabályban előírt megőrzési időtartam lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zárolják, illetve törlik.

5. A személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint felhasználásuk jellege és céljai

Az EIZO a következő alkalmakkor, illetve műveletek végrehajtásakor is végez adatgyűjtést és adatkezelést, bár a felsorolt műveletek nem feltétlenül érhetők el az EIZO webhelyének valamennyi felhasználói nyelvén. Amennyiben a személyes adatok feldolgozásában harmadik felek is részt vesznek, az önálló adatkezelési szerződések alapján történik.

a) A webhely felkeresésekor

Webhelyünk használatához alapvetően nem szükséges a személyazonosság feltárása. Webhelyünk felkeresésekor a készülékén futtatott böngésző automatikusan információkat küld webhelyünk kiszolgálója számára. Ezek az információk ideiglenesen egy úgynevezett naplófájlban tárolódnak. Az Ön közreműködése nélkül az alábbi információkat gyűjtjük és tároljuk azok automatikus törléséig:

 • az érintett számítógép IP-címe,
 • a hozzáférés dátuma és ideje,
 • a letöltött fájl neve és URL-címe,
 • a webhely (annak URL-címe), ahonnan a hozzáférés történik,
 • a használt böngésző és adott esetben a számítógép operációs rendszere, valamint a hozzáférést lehetővé tevő szolgáltató neve.


Az említett adatokat az alábbi célokból dolgozzuk fel:

 • a webhellyel való kapcsolat zavartalanságának biztosítása,
 • a webhely kényelmes használatának lehetővé tétele,
 • a rendszer biztonságának és stabilitásának kiértékelése, valamint
 • egyéb adminisztratív célokból.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f pontja. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokon alapul. Az összegyűjtött adatokat semmilyen esetben sem használjuk Önre vonatkozó következtetések levonására.

Ezenkívül webhelyünk felkeresésekor sütiket és elemzési szolgáltatásokat is felhasználunk. Bővebb információkért tekintse meg az Adatvédelmi szabályzat 9. és 11. pontját.

b) Ha valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkat használja

Az esetleges kérdéseit a webhelyünkön elérhetővé tett űrlapokon keresztül teheti fel munkatársaink számára. A kérdést előterjesztő azonosításához és a válaszadáshoz érvényes e-mail-cím megadása szükséges. Az űrlap típusától és az adatfeldolgozás céljától függően további adatok megadása is szükségessé válhat, illetve azok önkéntes módon is megadhatók. Ezt a megfelelő űrlapon is feltüntetik. Önnek kell eldöntenie, hogy ezeket az információkat a kapcsolatfelvételi űrlapon kívánja-e megadni.

A velünk való kapcsolattartás céljából történő adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontjában szabályozott önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor.

A felhasználó által kitöltött űrlapok általában Web2Mail folyamaton keresztül kerülnek e-mailben az EIZO-hoz, és az Outlook rendszerben kerülnek feldolgozásra. A kapcsolatfelvételi űrlap használata során általunk gyűjtött személyes adatokat az Ön által benyújtott kérés teljesítését követően töröljük, amint a cél teljesült, és feltéve, hogy a kapcsolatfelvétel eredményeként nem kívánatos vagy szükséges további tevékenységeket végezni.

c) Szervizeléssel és javításokkal kapcsolatos űrlapjaink benyújtásakor

A termékeink szervizelésével és javításával kapcsolatos igényeit webhelyünk e célra szolgáló űrlapjain keresztül nyújthatja be. Az igényt előterjesztő azonosításához és a válaszadáshoz érvényes e-mail-cím megadása szükséges. Az űrlap típusától, a szolgáltatás jellegétől és az adatfeldolgozás céljától függően további adatok megadása is szükségessé válhat, illetve azok önkéntes módon is megadhatók. Ezt a megfelelő űrlapon is feltüntetik. Önnek kell eldöntenie, hogy ezeket az információkat a szervizszolgáltatással kapcsolatos űrlapon kívánja-e megadni.Amennyiben az EIZO által nyújtott garancia nem terjed ki a szervizmegbízás teljesítésére, a szervizelés elvégzésére és a fizetendő javításokkal kapcsolatos esetleges számlázásra, a szükséges felhasználói adatokat továbbítjuk az EIZO Szervizközpont üzemeltetője számára. Az EIZO Szervizközpont üzemeltetője az Reworks Szerviz Kft, 1139 Budapest Frangepán u. 46. A szervizszolgáltatások intézésénél e cég tekintendő a szerződéses partner hivatalos képviselőjének. A szervizszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézést pedig az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

d) Az EIZO hírlevelére történő feliratkozáskor

Az EIZO hírlevelére a webhelyünkön közzétett űrlap kitöltésével iratkozhat fel. A feliratkozáshoz érvényes e-mail-cím megadása szükséges. A levelezési listánkon történő feltüntetését megerősítő visszaigazoló e-mailt e címre küldjük el. Csak azután adjunk hozzá az Ön e-mail-címét a levelezési listánkhoz, hogy rákattintott a visszaigazoló e-mailben található hivatkozásra (kettős megerősítés). A regisztrációt megerősítő oldalon további adatok megadását – mint például megszólítás, kereszt- és vezetéknév – is kérik, azonban ezek megadása kizárólag önkéntes alapon történik. Önnek kell eldöntenie, hogy ezeket az információkat a kapcsolatfelvételi űrlapon kívánja-e megadni.

Az EIZO hírlevelének kézbesítéséhez szükséges adatokat az EIZO Hírlevél rendszer üzemeltetője számára továbbítjuk. Az EIZO Hírlevél rendszer üzemeltetője az Xqueue, Offenbach, Németország. 

e) Az EIZO által szervezett nyereményjátékokban történő részvételkor 

Időről-időre lehetővé tesszük Önnek, hogy a webhelyünkön közzétett űrlap kitöltésével különféle nyereményjátékokban vehessen részt. Ahhoz, hogy a nyereményjáték résztvevőjeként regisztrálhassuk Önt, érvényes e-mail-cím megadása szükséges. A nyereményjáték megnyerése esetén ezen az e-mail-címen keresztül vesszük fel Önnel a kapcsolatot a nyeremény átvételének egyeztetéséhez. Ebben az esetben további személyes adatok megadása is szükségessé válik a nyeremény kézbesítéséhez. Az EIZO által szervezett nyereményjátékok lebonyolításához szükséges személyes adatokat az EIZO tartalomkezelő rendszerben tároljuk. Az EIZO tartalomkezelő rendszerének üzemeltetője a TWT Growth GmbH, Düsseldorf, Németország. A nyeremény kézbesítését követően a tartalomkezelő rendszerben nyilvántartott összes személyes adat törlődik.

f) A szemináriumokra és rendezvényekre történő regisztráláskor

Időről-időre lehetővé tesszük Önnek, hogy a webhelyünkön közzétett űrlap kitöltésével különféle szemináriumokon és rendezvényeken vehessen részt. Ahhoz, hogy résztvevőként regisztrálhassuk Önt, érvényes e-mail-cím megadása szükséges. A regisztráció megerősítéséhez és a rendezvénnyel kapcsolatos dokumentumok továbbításához további adatok, mint például a megszólítás, a kereszt- és vezetéknév, vagy az adott cégnél betöltött tisztség megadása is szükségessé válhat. A rendezvénnyel kapcsolatos regisztráció lebonyolításához szükséges személyes adatokat az EIZO tartalomkezelő rendszerben tároljuk. Az EIZO tartalomkezelő rendszerének üzemeltetője a TWT Growth GmbH, Düsseldorf, Németország. 

Az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel. A felhasználói adatok a rendezvény lezajlását követően törlődnek.

g) Az EIZO webhelyének továbbfejlesztésekor

Az EIZO webhelye folyamatosan fejlődik. E fejlesztések végrehajtása érdekében az EIZO olyan külső szolgáltatókat bíz meg, akik az újítások megvalósításához korlátlan hozzáférést igényelnek az EIZO webhelyéhez, annak internetes kiszolgálóit is ideértve. E szolgáltatók a következők: TWT Growth GmbH, Düsseldorf, Németország, managedhosting.de GmbH, Berlin, Németország. E műveletek elvégzésekor a fent említett cégek általában nem igénylik az EIZO rendszereiben kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést, illetve azok feldolgozását. Egyes fejlesztési projektek kivitelezésekor azonban adott esetben szükségessé válhat az említett harmadik felek kezelésében lévő személyes adatok rendszerek közötti áttelepítése, illetve áthelyezése. Minden további felhasználás kizárt.

h) üzleti vagy operatív feldolgozásra a CRM-rendszerünkben (csak B2B - vállalati ügyfelek, üzleti partnerek és beszállítók).

Bizonyos esetekben szükségünk lehet az Ön személyes adataira üzleti vagy működési okokból, az Önnel/az Ön munkáltatójával való üzleti kapcsolatunk fenntartásához, termékeink vagy szolgáltatásaink Önnek/az Ön munkáltatójának történő nyújtásához, vagy jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez. Ha nem adja meg nekünk személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudjuk fenntartani üzleti kapcsolatunkat Önnel/az Ön munkáltatójával, vagy nem tudjuk biztosítani termékeinket vagy szolgáltatásainkat Önnek/az Ön munkáltatójának.

Ebből a célból minden szükséges adatot egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (CRM, azaz customer relationship management system) tárolnak, és az egész EIZO vállalatcsoport számára elérhető az EU-ban és Svájcban. Az EIZO CRM rendszer üzemeltetője a PiSA sales GmbH, Berlin, Németország. A CRM egy SaaS alkalmazás, és kizárólag németországi szervereken működik. Ebben a rendszerben az aktív és potenciális ügyfelek általános vállalati adatait és az alkalmazottak személyes adatait rögzítik. Ezen adatok gyűjtése a kölcsönös üzleti kapcsolat kezdeményezését, fenntartását és dokumentálását szolgálja.

i) Online képzési ajánlatok (webináriumok) esetén

Az EIZO rendszertelen időszakonként lehetőséget kínál a felhasználóknak a weboldalán online képzési ajánlatokon és előadásokon, rövid webináriumokon való részvételre. Ezek az események a "GoToWebinar" online alkalmazáson keresztül zajlanak. A "GoToWebinar" a GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573 Írország szolgáltatása.

Az online események (webináriumok) regisztrációjához és lebonyolításához szükséges adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel. Ezen adatok gyűjtése és feldolgozása általában kizárólag a GoToWebinar Saas alkalmazásban történik, amelyhez az EIZO alkalmazottai hozzáférnek, és az adatokat a webinárium lebonyolításához használják fel. A regisztrációs adatoknak a GoTo Webinar SaaS alkalmazáson kívüli felhasználására vonatkozó további engedélyt a regisztrációs folyamat során külön kell kérni, és a felhasználó opcionálisan választhatja.  A regisztrációs adatokon, mint például a név és az e-mail cím mellett az eseménytől függően további adatok is bekérhetők, amelyek lehetővé teszik a szervező EIZO számára, hogy egy jobb, a közönség számára optimalizált eseményt valósítson meg. Ezek a bejegyzések azonban önkéntesek, és a regisztráció során ennek megfelelően kerülnek megjelölésre. A GoTo Webinar technikai jellemzőinek részletes listája itt található: https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/GTM-GTW-GTT-TOMs-pdf  
A webináriumon való részvételhez szükség lehet a "GoToWebinar" weboldalának meglátogatására. Szolgáltatójuk a "GoTo Technologies Ireland Unlimited Company", és ezen a ponton ő felel az adatfeldolgozásért. E szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a https://www.goto.com/company/legal/privacy  weboldalon található.
A "GoToWebinar" weboldalának meghívása a "GoToWebinar" használatához két célból szükséges:
- a "GoToWebinar" használatához szükséges szoftver letöltéséhez.
- a webináriumra való regisztrációhoz.
A "GoToWebinar"-t akkor is használhatja, ha a "GoToWebinar" alkalmazást használja, és ott adja meg a webinárium hozzáférési adatait.
Ha nem akarja vagy nem tudja használni a "GoToWebinar" alkalmazást, akkor a funkciókat egy böngészős változaton keresztül is használhatja, amelyet szintén megtalál a "GoToWebinar" weboldalon. 

A feldolgozás terjedelme
A "GoToWebinar" alkalmazást használjuk webináriumok lebonyolítására. Technikailag lehetséges a webináriumok rögzítése, de ez nem történik meg rendszeresen. Ha a webináriumot, amelyen Ön részt vesz, rögzíteni kívánjuk, erről előzetesen átlátható módon tájékoztatjuk Önt, és - amennyiben szükséges - kérjük a hozzájárulását. A felvétel tényét a "GoToWebinar" alkalmazásban is megjelenítjük Önnek.
A résztvevőknek tilos a webináriumról bármilyen jellegű felvételt készíteniük. Hang-, kép- vagy szöveges adatokat nem szabad rögzíteni, másolni vagy tárolni. Ezt a virtuális webinárium terembe való belépéskor Ön is megerősíti.
Ha a webinárium eredményeinek naplózása miatt szükséges, akkor a csevegés tartalmát naplózzuk. Általában azonban nem ez lesz a jellemző.
A webináriumok nyomon követése céljából a webinárium résztvevői által feltett kérdéseket is feldolgozhatjuk.
Továbbá a regisztrációs adatokon kívül információkat kapunk a részvétel időtartamáról, a webinárium iránti érdeklődésről, valamint a feltett kérdésekről vagy az adott válaszokról.
A DSGVO 22. cikke értelmében automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk.

Az adatfeldolgozás jogalapja
A webináriumok lebonyolítása során az adatfeldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Címzettek / adattovábbítás
A webináriumokon való részvétellel kapcsolatban feldolgozott személyes adatokat alapvetően nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha azok továbbítására kifejezetten nem kerül sor.
Egyéb címzettek: A "GoToWebinar" szolgáltatója szükségszerűen tudomást szerez a fent említett adatokról, amennyiben ezt a "GoToWebinar"-ral kötött megbízás-feldolgozási megállapodásunk keretében előírja. Ez a szolgáltató alfeldolgozókat is alkalmaz. A vállalat a https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/GTM-GTW-GTT_Subprocessor-List-pdf weboldalán naprakész listát ad ezen alfeldolgozókról.

Az Európai Unión kívüli adatfeldolgozás
A webináriumok regisztrációja és lebonyolítása egy amerikai vállalat leányvállalatán keresztül történik, amely a DSGVO 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében az EU szabványos szerződési záradékai alapján megfelelő adatvédelmi szintet biztosít az EIZO Europe GmbH és leányvállalata, a GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573 Írország között. Az alvállalkozói adatfeldolgozókra és azok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó információk itt találhatók:
. Általánosságban: https://www.goto.com/en/company/trust/privacy
Különösen: https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/DE/GoTo%20Meeting-Webinar-and-Training-Sub-Processor-Disclosure-de-pdf
Ha bármilyen aggálya van a GoTo online benyújtásának biztonságával kapcsolatban, ne használja ezt a szolgáltatást, mivel az internethasználat nem teljesen biztonságos. Ha bármilyen kérdése, problémája vagy javaslata van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül (https://www.eizo.hu/index.php?id=570).

 

6. További információk az adatkezelés jogalapjáról

Az olyan esetekben, amikor egy meghatározott célból végzett adatkezeléshez az érintett hozzájárulása is szükséges, az EIZO Europe GmbH a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján jár el. Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pontján alapul. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelésre is, például a szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatos kérdések esetén. Amennyiben a személyes adatok kezelése az EIZO Europe GmbH vállalatra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pontján alapul. Ritka esetekben előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges. Ilyen esetekben az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d pontján alapul. Ezenkívül az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontján alapulhat. A fenti jogalapok egyikének hatálya alá sem tartozó adatkezelési műveletek e jogalapon alapulnak, ha az adatfeldolgozás az EIZO Europe GmbH vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen megengedettnek tekintendők, mivel azokat az európai uniós jogalkotó kifejezetten feltüntette (lásd a GDPR preambuluma (47) bekezdés 2. mondatát). 

7. A jogos érdekek figyelembevétele 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontján alapuló adatkezelés vonatkozásában az üzleti tevékenység munkatársak és részvényesek érdekében történő végrehajtása és teljesítése tekintendő az EIZO Europe GmbH jogos érdekének.

8. Adattovábbítás

A személyes adatainak harmadik felek részére történő továbbítása kizárólag a szerződés teljesítésében érintett szolgáltató partnerekre – mint például a szállítással megbízott logisztikai cégre és a fizetés lebonyolításáért felelős hitelintézetre – terjed ki. Mindazonáltal ezekben az esetekben is csak a szükséges mértékben tesszük elérhetővé személyes adatait az említett harmadik felek számára.

A PayPal szolgáltatáson keresztüli fizetés, valamint a PayPal által kibocsátott hitel- és bankkártyák használata, továbbá a PayPal által vezetett számla terhére történő vásárlások alkalmával a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24., L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: „PayPal”) számára továbbítjuk a fizetéssel kapcsolatos adatait. A PayPal fenntartja magának a jogot, hogy a PayPal szolgáltatáson keresztüli fizetés, valamint a PayPal által kibocsátott hitel- és bankkártyák használata, továbbá a PayPal által vezetett számla terhére történő vásárlások alkalmával hitelminősítést végezzen. A nem teljesítés statisztikai valószínűsége tekintetében a PayPal által alkalmazott hitelminősítés az adott fizetési mód elérhetővé tételével kapcsolatos döntéshozatal céljára szolgál. A hitelminősítés valószínűségi értékeket (úgynevezett pontszámértékeket) tartalmazhat. A hitelminősítés által esetlegesen tartalmazott pontszámértékek egy tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljáráson alapulnak. A pontszámértékek kiszámítása többek között a címadatok alapján történik. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg a PayPal Adatvédelmi szabályzatát: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

A megrendelések kiegyenlítésére szolgáló hitelkártyás fizetésekhez szükséges adatok a webhelyünk e célra szolgáló űrlapján keresztül adhatók meg. Ezeket az adatokat nem őrizzük meg, az űrlap elküldését követően haladéktalanul továbbítjuk az 1 & 1 iPayment, Eigendorfer utca 57., 56410 Montabauer, Németország részére adatkezelés és adattárolás céljából. Az 1 & 1 iPayment vállalat nem osztja meg harmadik felekkel az Ön adatait, kivéve a fizetés hitelkártya-társaság általi feldolgozásához szükséges mértékben. 

A személyes adatait az 5. pontban említett célok teljesítéséhez szükséges feleken kívül semmilyen egyéb harmadik féllel nem osztják meg.

Személyes adatait kizárólag abban az esetben osztjuk meg harmadik felekkel, ha:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult,
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján az jogos érdekek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, és nincs ok annak feltételezésére, hogy ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelme érdekében nem teszik lehetővé az Ön adatainak nyilvánosságra hozatalát,
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pontja alapján az jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint
 • az jogilag megengedett, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pontja alapján az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatok rendezéséhez szükséges.

A rendelési folyamat részeként az adatok harmadik felekkel történő megosztásához szükséges hozzájárulását is beszerezzük.

9. Sütik használata és kezelésük hozzájárulás-kezelő platform (CMP) használatával

Webhelyünkön sütiket használunk. Ezek olyan apró fájlok, amelyeket a böngésző automatikusan hoz létre, és a webhelyünk felkeresésekor az Ön készülékén (laptopján, táblagépén, okostelefonján stb.) tárolódnak. A sütik nem károsítják a készülékét, és nem tartalmaznak vírusokat, trójai programokat, illetve egyéb rosszindulatú programokat.

A sütikben olyan információk tárolódnak, melyek mindegyike az adott felhasználó készülékéhez kapcsolódik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azonnal felismerhetővé válik az adott felhasználó személyazonossága.

A 11. szakaszban ismertetett sütiket egy hozzájárulás-kezelő platform (röviden CMP) kezeli. Ezzel az alkalmazással lehetővé tesszük a weboldal látogatóinak, hogy megtekinthessék a használt sütiket. Ezenkívül rögzítik, hogy a felhasználó mely cookie-kat adott engedélyre (opciókezelés). Maga a CMP a Google Címkekezelő segítségével integrálódik webhelyünkre. A 11. j) szakaszban kifejtettek szerint a Google Címkekezelő maga sem állít be cookie-kat.

A sütik használatának egyik legfőbb célja, hogy személyre szabottabb ajánlatokat kínálhassunk felhasználóink számára. Többek között úgynevezett munkamenet sütiket használunk annak érdekében, hogy megismerhessük, hogy az adott munkameneten belül webhelyünk melyik oldalait kereste fel. Ezek az oldal elhagyását követően automatikusan törlődnek.

A felhasználói élmény javítása érdekében ezenkívül ideiglenes jellegű sütiket is használunk, amelyeket meghatározott ideig az Ön készülékén tárolunk. E sütik webhelyünk újbóli felkeresésekor automatikusan felismerik, hogy Ön korábban már ellátogatott a webhelyünkre, ily módon nem kell ismét elvégeznie az Ön által már korábban eszközölt beállításokat.

Másrészről sütiket alkalmazva állítjuk össze a webhelyünk használatával kapcsolatos statisztikai elemzéseket, és végezzük el az ajánlataink optimalizálásához szükséges elemzéseket (lásd a 7. pontot). Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy automatikusan felismerjük azt, ha Ön egy előzőleg már felkeresett weboldalunkra ismét ellátogat. E sütik meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek.

A sütik által feldolgozott adatok a cégünk, valamint – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontjával összhangban – a harmadik felek jogos érdekeinek megóvása céljából szükségesek.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütik használatát. Ugyanakkor úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne tároljon sütiket a számítógépén, illetve, hogy az új sütik létrehozásakor mindig megjelenjen egy figyelmeztetés. Mindazonáltal a sütik teljes körű letiltásakor nem használhatja ki maradéktalanul a webhelyünk által nyújtott funkciókat.

10. Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

A webhelyünkön közzétett hivatkozások elhelyezését a lehető legnagyobb gondossággal végzett ellenőrzés előzi meg. Mindazonáltal a hivatkozott webhelyek aktuális és jövőbeni kialakítása és tartalma tekintetében semmilyen befolyással nem rendelkezünk. A hivatkozott webhelyek és azok tartalma vonatkozásában semmilyen felelősséget nem vállalunk. A jogellenes, helytelen vagy hiányos tartalmakért, valamint az információ felhasználásából vagy annak hiányából eredő károkért kizárólag a hivatkozott webhely üzemeltetője a felelős. A hivatkozást elhelyező felelőssége teljeséggel kizárt. A harmadik féltől származó tartalmakért kizárólag abban az esetben vállalunk felelősséget, ha érdemi ismertetekkel rendelkezünk arról, hogy jogellenes, illetve büntetőjogi előírásokba ütköző tartalmat tettek közé, és az azt érintő használat megelőzése technikailag lehetséges és jogilag elvárható.

11. Elemzési és nyomkövetési eszközök

Az általunk használt, alábbiakban felsorolt nyomon követési intézkedések alkalmazása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontján alapul. A nyomon követési módszerek használatával webhelyünk folyamatos optimalizálására, és annak igényalapú kialakítására törekszünk. Másrészről nyomon követési módszereket alkalmazva állítjuk össze a webhelyünk használatával kapcsolatos statisztikai elemzéseket, és végezzük el az ajánlataink optimalizálásához szükséges elemzéseket. Ezek az érdekek a fent említett rendelkezés értelmében indokoltnak tekintendők.

A megfelelő adatkezelési célok és adatkategóriák az egyes nyomon követési eszközöknél találhatók.

a) Consent Management Platform (CMP)

A Jaohawi AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Svédország) „Consentmanager” hozzájárulás-kezelő platformjával kezeljük az Ön weboldalunkon történő adatkezeléshez való hozzájárulását, különös tekintettel a sütik beállítására, valamint a már megadott hozzájárulás visszavonási jogát. Az adatkezelés célja az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megszerzése és dokumentálása, ezáltal a törvényi kötelezettségek betartása. Ehhez sütik használhatók. Tud u. a. A következő információkat gyűjtik és továbbítják a hozzájárulás-kezelőnek: Az oldalnézet dátuma és ideje, az Ön által használt böngészőre és az Ön által használt eszközre vonatkozó információk, névtelen IP-cím, opt-in és opt-out adatok. Ezeket az adatokat nem továbbítjuk más harmadik feleknek. Az adatkezelés a 6. cikk (3) bekezdése alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik. c GDPR. Az adatvédelemről további információt a Consentmanager oldalon talál: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

b) Google Tag Manager

A Google Címkekezelő segítségével egyetlen felületen keresztül kezelhetők a webhelycímkék. Mivel a címkéket használó Címkekezelő cookie-k nélkül működik, nem gyűjt személyes adatokat. A Címkekezelő által aktivált címkék azonban adott esetben adatgyűjtést is végezhetnek. Az említett címkéket alkalmazó, harmadik félnek minősülő szolgáltatókra vonatkozó részleteket jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. A Google Címkekezelő nem használja fel ezeket az adatokat. A cookie-k felhasználói letiltása, illetve egyéb módon elvégzett kikapcsolása a Google Címkekezelővel összefüggésben felhasznált valamennyi nyomkövető címkére egyformán érvényes, az eszköz pedig nem módosítja a cookie-kal kapcsolatos beállításokat.
A Google megkérheti Önt arra, hogy engedélyezze bizonyos termékadatok (például a fiókadatai) egyéb Google-termékekkel történő megosztását meghatározott – például az AdWords konverziókövetési címkék egyszerűbb hozzáadását lehető tevő – funkciók aktiválása céljából. Ezen túlmenően a Google fejlesztői időről-időre felülvizsgálják a termékhasználati információkat, hogy továbbfejleszthessék a terméket. Információink szerint azonban a Google nem osztja meg az ilyen jellegű adatokat más Google-termékekkel az Ön hozzájárulása nélkül.
További információkért tekintse meg a Google Általános Szerződési Feltételeinek és Adatvédelmi irányelveinek e termékre vonatkozó pontjait.

Ezenkívül a Google Tag Managerben a következő cookie-kat kezeljük, amelyek a CMP-ben megadott hozzájárulás alapján kerülnek aktiválásra:

c) Google Analytics1

Webhelyünk megfelelő kialakítása és folyamatos jellegű optimalizálása érdekében a Google Analytics szolgáltatást is igénybe vesszük. Az internetes elemzési szolgáltatást a Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/hu/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; a továbbiakban: „Google”) üzemelteti. Ebben az összefüggésben álneves felhasználói profilokat hozunk létre, és sütiket (lásd az 5. pontot) alkalmazunk. A webhely használatával kapcsolatban, sütik alkalmazásával létrehozott információk, mint például

 • a böngésző típusa, illetve verziószáma,
 • az alkalmazott operációs rendszer,
 • a megfelelő (az előzőleg meglátogatott webhelyhez tartozó) URL-cím,
 • a hozzáféréshez használt számítógép gazdaneve (IP-címe),
 • a kiszolgálóval kapcsolatos lekérdezés időpontja

tárolás céljából a Google Amerikai Egyesült Államokban üzemeltetett kiszolgálójára továbbítódik. A webhely üzemeltetőjének nevében a Google ezeket az információkat a webhely használatával kapcsolatos szokások kiértékelésére, és a webhelyen tapasztalható aktivitást ismertető, a webhely üzemeltetői számára szóló jelentések összeállítására használja fel, valamint a webhely és az internet használatával összefüggő további szolgáltatásokat nyújt a webhely üzemeltetői számára. Az említett célokkal összefüggő jogos érdekünk az adatkezelésen alapul. A Google Analytics használatának jogalapja a Telemédia törvény (TMG) 15. §-ának (3) bekezdése és a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f pontja. Az általunk elküldött, sütikhez, felhasználói azonosítás céljára szolgáló információkhoz (például felhasználói azonosítóhoz), vagy hirdetési azonosítókhoz társított adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Az olyan adatok, amelyeknek lejárt a megőrzési határideje, havonta egy alkalommal automatikusan törlődnek. A Felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért lásd: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

A böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését; azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem lehetséges a webhely nyújtotta valamennyi funkció maradéktalan használata.

A sütik által létrehozott és a webhely Ön általi használatával kapcsolatos (ideértve az Ön IP-címét is) adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Google által feldolgozását böngésző-bővítmény letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

A böngésző bővítményének alternatívájaként, különösen a mobileszközök felhasználói a fenti hivatkozásra kattintva is megtilthatják az adatok Google Analytics általi gyűjtését. Ebben az esetben egy opt-out típusú sütit állítanak be, mely megakadályozza a webhely jövőbeli felkeresésével kapcsolatos adatgyűjtéseket. A kizárólag az adott böngésző és a mi webhelyünk vonatkozásában érvényes opt-out típusú süti az Ön eszközén tárolódik. Ha törli a sütiket ebben a böngészőben, újra be kell állítania az opt-out típusú sütit.

A Google Analytics adatvédelmével kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg 

a Google Analytics következő hivatkozáson keresztül elérhető Súgóját: support.google.com/analytics/answer/6004245

d) Google Adwords konverziókövetés

A webhelyünk használatával kapcsolatos statisztikák összeállításához és a felhasználói élmény javításával összefüggő kiértékelésekhez a Google konverziókövetés elnevezésű szolgáltatást is igénybe vesszük. Ennek során a Google Adwords egy sütit (lásd az 5. pontot) fog beállítani a számítógépére, ha webhelyünkre Google-hirdetésen keresztül látogatott el.

E sütik nem alkalmasak személyazonosítás céljára, 30 nap elteltével pedig érvénytelenné válnak. Ha a felhasználó ellátogat az adott AdWords-ügyfél webhelyének bizonyos weboldalaira, és még nem járt le a süti, a Google és az adott ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és hogy átirányították az érintett oldalra.

Minden AdWords-ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket nem lehet nyomon követni az AdWords-ügyfelek webhelyein keresztül. A konverziós sütik alkalmazásával összegyűjtött információk felhasználásával konverziós statisztikákat állítanak össze a konverziókövetést választó Adwords-ügyfelek számára. Az Adwords-ügyfelek értesülnek róla, hogy hány felhasználó kattintott rá a hirdetésükre, és került átirányításra a megfelelő konverziókövetési oldalra. Azonban olyan információkat, amelyek a felhasználók személyazonosítására is alkalmasak, nem osztanak meg velük.

Ha nem szeretne részt venni a nyomon követési folyamatban, visszautasíthatja a süti szükséges beállítását, például a böngésző olyan beállításával, amely általános jelleggel tiltja le a sütik automatikus beállítását. A konverziókövetéshez szükséges sütiket szintén letilthatja. Ehhez állítsa be a böngészőjét, hogy az blokkolja a „www.googleadservices.com” tartományból származó sütiket. A Google konverziókövetéssel kapcsolatos adatvédelmi előírásait a következő hivatkozáson keresztül érheti el: services.google.com/sitestats/hu.html

e) Google Ads Remarketing

A Google Ads retargeting funkcióit, amelyet a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") használ, jogos érdekeink alapján használjuk weboldalunkon. A Google Pixel használata és a "konverziós sütik" tárolása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizáljuk mind a weboldalunkat, mind a hirdetéseinket.

A Google Ads szolgáltatáson belül a remarketing funkciót használjuk. A remarketing funkció segítségével a weboldalunk felhasználóinak az érdeklődési körük alapján hirdetéseket mutathatunk be a Google hirdetési hálózatán belüli más weboldalakon (a Google keresőben vagy a YouTube-on, az úgynevezett "Google Ads" vagy más weboldalakon). Ebből a célból elemezzük a felhasználók weboldalunkon való interakcióit, például azt, hogy a felhasználó mely termékkörök iránt érdeklődött, annak érdekében, hogy a felhasználóknak célzott hirdetéseket jeleníthessünk meg más oldalakon, még azután is, hogy meglátogatták a weboldalunkat. Ebből a célból a Google cookie-kat tárol azon felhasználók végkészülékein, akik a Google egyes szolgáltatásait vagy a Google kijelzőhálózatba tartozó weboldalakat látogatják. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy rögzítsék e felhasználók látogatásait. A cookie-k egy adott végberendezésen lévő webböngésző egyedi azonosítására szolgálnak, nem pedig egy személy azonosítására.
Az adatok Google általi feldolgozása a Google adathasználati szabályzatának keretein belül történik. Ennek megfelelően a Google hirdetések megjelenítésével kapcsolatos általános információk a Google adathasználati szabályzatában találhatók: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy.
Bár a Google Pixel retargeting funkcióval és a "konverziós sütik" tárolásával kapcsolatos Google Pixel használatához jogos érdekeket jelentünk be, lehetőséget biztosítunk Önnek a letiltásra. Ön tiltakozhat a Google Pixel által történő gyűjtés és az Ön adatainak a Google hirdetések megjelenítésére történő felhasználása ellen. Továbbá tiltakozhat az elérésmérési és hirdetési célokra használt cookie-k használata ellen a hálózati hirdetési kezdeményezés (http://optout.networkadvertising.org/) deaktiválási oldalán, valamint ezen felül a youronlinechoices.com www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ európai weboldalon keresztül.
A lemondás a Google által biztosított bővítmény telepítésével is lehetséges. A beépülő modul itt található: https://www.google.com/settings/ads/plugin. A lemondást a Firefox, Internet Explorer vagy Google Chrome böngészőjében a sütik végleges kikapcsolásával is megteheti a http://www.google.com/settings/ads/plugin oldalon. Ezenkívül a sütiket közvetlenül a weboldalon kínált Consent Management Tool segítségével is kezelheti.

f) Google Analytics hirdetési funkciók

Jogos érdekeink alapján a weboldalunkon a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") által használt, kibővített Analytics hirdetési funkciókat használjuk. A Google Analytics Pixel használata és a felhasználói viselkedés tárolása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, hogy optimalizáljuk mind a weboldalunkat, mind a hirdetéseinket.

Az ezen a weboldalon megvalósított, kiterjesztett Google Analytics hirdetési funkciók közé tartoznak a Google Display Networkben történő megjelenítésekről szóló jelentések, valamint a demográfiai jellemzők és érdeklődési körök szerinti teljesítményről szóló Google Analytics jelentések.
Ebből a célból a Google Analytics elemző eszköz által gyűjtött adatokon kívül a Google cookie-kon keresztül további adatokat gyűjtenek a hirdetési preferenciákról és a hozzáférések anonim azonosítóiról. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy javítsuk webes kínálatunkat.
Bár a Google Analytics fejlett hirdetési funkciójának használatához jogos érdekeinket deklaráljuk, lehetőséget biztosítunk a lemondásra. A Google Anayltcs által végzett adatgyűjtést a következő linken keresztül akadályozhatja meg: a Google hirdetésbeállításokon keresztül a https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hu oldalon. Ezenkívül a sütiket közvetlenül a weboldalon kínált Consent Management Toolban is kezelheti.

 

12. Közösségi médiával kapcsolatos beépülő modulok

Vállalatunk szélesebb körű megismertetése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján webhelyünkön közösségi médiával (például Facebook, Twitter, Google+) kapcsolatos beépülő modulokat is alkalmazunk. A mögöttes kereskedelmi cél a GDPR értelmében jogos érdeknek minősül. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő üzemeltetésért az érintett szolgáltatók felelnek. A beépülő modulok integrálása a webhelyünket felkereső látogatók lehető leghatékonyabb védelme érdekében az úgynevezett kétkattintásos módszer útján történik.

a) YouTube 

E webhely az egyesült államokbeli Kalifornia állam San Bruno városában székhellyel rendelkező Google Inc. vállalathoz tartozó YouTube beépülő moduljait használja. A YouTube beépülő moduljaival ellátott weboldalaink felkeresésekor kapcsolat létesül a YouTube kiszolgálójával. Ezzel egyidejűleg a Youtube kiszolgálója értesül arról, hogy webhelyünk melyik oldalát kereste fel éppen. Ha a YouTube-fiókjába is bejelentkezett, lehetővé válik a webhelyünket érintő böngészésének YouTube-profiljához történő hozzátársítása. Amennyiben nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, a webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki a YouTube-fiókjából. Az adatai YouTube által végzett gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos bővebb információkért, kérjük, hogy olvassa el a következő címen elérhető Adatvédelmi szabályzatot: www.youtube.com.

b) Az Amazon.de partnerprogramok

Az EIZO az Amazon Europe S.à.r.l. által indított partnerprogramban is részt vesz. A terméknépszerűsítő partnerprogramot olyan webhelyek számára fejlesztették ki, amelyek a terméknépszerűsítő tartalmak elhelyezése és az amazon.de webhelyre irányuló hivatkozások elhelyezése után hirdetési bevételre tesznek szert.

c) Közvetlen linkek online kereskedőkhöz a Pricespideren keresztül.

A fentieken túlmenően az EIZO internetes forgalmazókkal is együttműködik, hogy az EIZO termékeket árusító internetes üzleteket is elérhetővé tegye felhasználói számára. A részletes termékismertető oldalakon feltüntetett forgalmazók, melyek a „Megvásárolom” gombra kattintva jeleníthetők meg, szintén ideértendők. Az internetes forgalmazó emblémájára kattintva annak webhelyére irányítjuk Önt át. Erre közvetlen átirányítás útján, vagy a US (amelynek üzemeltetője az Egyesült Államokban található, NeuIntel, LLC 20 Pacifica, Suite 1000 Irvine, California 92618) székhelyű PriceSpider szolgáltató segítségével kerül sor. Az említett szolgáltatás megvalósítása érdekében bizonyos adatokat továbbítunk Hatch partnerünk részére. További információkért tekintse meg a szolgáltató Adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ 

d) FriendlyCaptcha űrlapvédelem

Az EIZO a Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5 82237 Woerthsee, Németország szolgáltatását használja a weboldalain használt űrlapok védelmére. A Friendly Captcha egy proof-of-work alapú megoldás, ahol a felhasználó végkészüléke végzi el az összes munkát. Friendly Captcha minden felhasználó számára egyedi rejtvényt generál. Amint a felhasználó elkezdi kitölteni az űrlapot, az teljesen automatikusan megoldódik. A rejtvény megoldása általában néhány másodpercet vesz igénybe. Mire a felhasználó készen áll az űrlap elküldésére, a rejtvény általában már megoldódott. Ez az eszköz teljesen cookie-mentesen működik, és nem tárol semmilyen személyes adatot. https://friendlycaptcha.com/hu/legal/privacy-end-users/ 

 

13. Az érintettek jogai

Önt a következő jogosultságok illetik meg:

 • A GDPR 15. cikkének értelmében tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól. Különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok és az azokat megismerő címzettek kategorizálásáról, az adatok megőrzésének tervezett időtartamáról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogosultságokról, a másoktól származó adatok eredetéről, az automatizált döntéshozatali és profilalkotási eljárások esetleges alkalmazásáról, valamint szükség esetén az azok lényeges részeire vonatkozó információkról.
 • A GDPR 16. cikkének értelmében kérheti az általunk kezelt, pontatlan vagy hiányos személyes adatainak haladéktalan helyesbítését, illetve kiegészítését.
 • A GDPR 17. cikkének értelmében kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből ellátandó feladat teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • A GDPR 18. cikkének értelmében kérheti az általunk kezelt személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, ha a továbbiakban már nincs szükségünk az érintett személyes adatokra, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott az adatkezelés ellen.
 • A GDPR 20. cikke értelmében Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.
 • A GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ennek eredményeként a továbbiakban már nem leszünk jogosultak az említett hozzájárulás alapján folytatandó adatkezelésre.
 • A GDPR 77. cikke értelmében Ön panasztétellel élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál. Rendszerint a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a cégünk székhelye szerinti felügyeleti hatóságnál terjesztheti elő panaszát.

 

14. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatát érintő adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, Ön a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhat az adatkezelés ellen, feltéve, hogy ennek okai az Ön sajátos helyzetéből erednek, illetve, ha a tiltakozás közvetlen terméknépszerűsítés ellen irányul. Az utóbbi esetben a tiltakozáshoz való jog általános jelleggel illeti Önt meg, melyet az adott helyzet meghatározására való tekintet nélkül teszünk lehetővé.

Ha érvényesíteni szeretné a visszavonáshoz vagy a tiltakozáshoz fűződő jogát, küldjön egy e-mailt a következő címre: eeg-data-protection(at)eizo.com

15. Adatbiztonság

A webhely felkeresésekor a széles körben elterjedt SSL (Secure Socket Layer) titkosítási protokollt, valamint az Ön böngészője által támogatott titkosítás legmagasabb szintjét alkalmazzuk. Ez általában 256 bites titkosításnak felel meg. Amennyiben az Ön böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, 128 bites v3 technológiát használunk. A webhelyünket alkotó egyes oldalak titkosítása a böngésző alsó állapotsorában megjelenített kulcs, illetve lakat ikonról állapítható meg.

Ezenkívül megfelelő, technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk adatai véletlen vagy szándékos manipulálásával, részleges vagy teljes körű elvesztésével, megsemmisítésével és harmadik felek jogosulatlan hozzáférésével szembeni védelme érdekében. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésével párhuzamosan folyamatosan továbbfejlesztjük.

16. Az Adatvédelmi szabályzat naprakészsége és módosítása

Az Adatvédelmi szabályzat szövege hatályosnak tekintendő, és az a 2018. májusi állapotokat tükrözi.

Webhelyünk továbbfejlesztése és megújuló ajánlataink, illetve a jogszabályi előírások változása adott esetben szükségessé teheti az Adatvédelmi szabályzat módosítását. Az Adatvédelmi szabályzat hatályos változata az EIZO weboldalak láblécén található „Adatvédelem” hivatkozásra kattintva bármikor elérhető.

17. Jogok 

Jelen Adatvédelmi szabályzat az EIZO Europe GmbH vállalatot megillető szerzői jogok védelme alatt állnak.

18. Technikai jellegű biztonsági intézkedések 

Az EIZO elkötelezetten védi felhasználói személyes adatait, és a megfelelő szintű adatvédelem érdekében folyamatosan frissíti a technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket. Az említett intézkedések célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok jogellenes törlését, illetve manipulálását, valamint a véletlenszerű adatvesztést.

1 Az adatvédelmi hatóságok a Google Analytics engedélyezett használatát adatkezelési szerződés megkötéséhez kötik. A Google által használt szerződés mintája a következő címen keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html 

II. Fair Processing Notice

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük!
Olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat: Deutsch / English.

III. A felelősség kizárása

Online tartalmak 

Az EIZO Europe GmbH a webhelyen található információk és egyéb tartalmi elemek összeállításakor a legjobb tudása és meggyőződése szerint járt el. A közzétett információk a feltüntetett időpont szerinti állapotnak felelnek meg. Mindazonáltal az EIZO semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésére bocsátott információk naprakészsége, helyessége, teljessége, minősége és technikai értelemben vett pontossága tekintetében. Ezen túlmenően az EIZO a számítógépes vírusok által okozott olyan károkért sem vállal felelősséget, melyek a webhelyen közzétett adatok megtekintésekor, illetve letöltésekor következtek be. A webhelyen közzétett ajánlatok jogilag nem bírnak kötelező erővel. Az EIZO fenntartja magának a jogot, hogy a webhely egyes részeit, vagy annak teljes tartalmát előzetes értesítés nélkül kiegészítse, illetve törölje, továbbá, hogy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse a webhely elérhetőségét.


Hivatkozások

Amennyiben az EIZO közvetlenül vagy közvetve olyan külső internetes oldalakra hivatkozik („Hivatkozások”), amelyek tartalma felett nem gyakorol ellenőrzést, az EIZO kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha pontos tudomással rendelkezett az érintett oldal tartalmát illetően, valamint technikailag lehetséges és elvárható lett volna a jogellenes tartalom felhasználásának megelőzése. A hivatkozott oldalakon elhelyezett tartalmakért az érintett oldalak üzemeltetői felelnek. A hivatkozott oldalak esetleges jogsértő tartalmakkal kapcsolatos ellenőrzését a hivatkozások elhelyezésekor végezték el. Az adott hivatkozás elhelyezése azt jelzi, hogy nem találtak jogsértő tartalmakat az említett ellenőrzés alkalmával. Ugyanakkor a hivatkozott oldalakon elhelyezett tartalmaknak a jogsértésre utaló, konkrét bizonyíték hiányában történő, folyamatos jellegű ellenőrzése nem várható el. Amennyiben bármilyen jogsértésről tudomást szerzünk, haladéktalanul eltávolítjuk az adott hivatkozást.


Szerzői jog és védjegyek

A szövegek, képek és grafikai elemek, valamint azok EIZO webhelyen történő elhelyezése szerzői jogvédelem, és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogszabályok védelme alatt állnak. Az említett tartalmak, illetve azok egyes részei kizárólag kereskedelmi jellegűnek nem minősülő, személyes célokra használhatók fel. Ez alól kivételt képez a sajtóközleményekből származó információk felhasználása, ha és amennyiben azokat szerkesztői célokra használja fel az EIZO. Az EIZO webhelyről származó tartalmak megengedett módon történő tárolása, sokszorosítása vagy terjesztése esetén az EIZO Europe GmbH vállalatot megillető szerzői jogokat is fel kell tüntetni. Az EIZO webhelyről átvett képek, valamint újság- és folyóiratcikkek részben harmadik feleket megillető szerzői jogok védelme alatt állhatnak.


Márkavédjegyek

Az „EIZO” egy nemzetközi védelem alatt álló márkanév. Az EIZO webhelyen megemlített egyéb cégnevek, emblémák és terméknevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.


A felelősség kizárásának jogérvényessége 

A felelősség kizárására vonatkozó jelen nyilatkozat a hivatkozott webhely szerves részének tekintendő. Amennyiben jelen szabályzat egyes részei, illetve kifejezései nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg az alkalmazandó jogszabályok előírásainak, az nem érinti a dokumentum egyéb részeinek tartalmát és érvényességét.